DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Akinocage Galkis
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 21 April 2013
Pages: 266
PDF File Size: 2.98 Mb
ePub File Size: 2.27 Mb
ISBN: 800-8-63208-688-5
Downloads: 92732
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nasho

Library Menu

Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja.

Ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa, re itlotsa ka ene – Motho fa a le mo mathateng o gopola ba ga gabo pele, a be a ikanye mo go bone. Mphemphe o a lapisa naele o kgonwa ke sa gagwe.

Maano ga a site go sita a dians. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata. Maru a se nang tladi malematsa – Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. See your browser’s documentation for specific instructions. Mabogo dinku a a thebana – Batho ba kgona botshelo ka go thusana. Tladi e bogale e tswa marung – Kgalefo ya motho e ntsi fa e simologa, fa nako e ntse e feta e a phofa.

Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka nna a nenekediwa o a senyega. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo.

Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe. Ditau ga di adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe. Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye. The Voice Newspaper Botswana.

Most 10 Related  EL DOBERMANN ESE GRAN DESCONOCIDO PDF

Retrieved from ” https: Motho ke motho ka batho ba bangwe. Ngwana o sa leleng o swela tharing. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo matshwenyegong. Mmapodi ga ipone se se mo tlhogong – Go thata gore motho a itshwae diphoso. Moroka o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe.

Jaele fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna ka tsela eo maelw buang gore go tla nna ka gona. Sections of this page. Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. Ga se gantsi bana ba gotsa batsadi ba bona Ga go na motho yo oka iphetsang. Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re msele iphitlhile, mongwe o a mmona.

Mphemphe e a lapisa, motho o kgonwa ke sa gagwe – Motho o tshwanetse go itirela, e seng go kopela ruri.

Kgosi thothobolo e olela matlakala. Bana ga ba itse babolai ba bona A di tsale di ate! Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele. Tlhotsa-pele ga se e swapele. Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Segwaba se isiwa ga sone ke go sololwa – Sekoba se gopodiwa ga sone ke go sotlwa le go kgojwa.

Most 10 Related  AJ HD1400 PDF

Javascript is disabled in this browser. Tiro e botlhofo e pataganetswe. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo.

Diane – Wikipedia

Mookodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe – Botshelo bo lekwa ka maano otlhe. Bogale tsholo, bo a omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a rejwe bogale. Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a laole mogolo. Sekukuni se bonwa ke sebataladi – Le fa modira bosula a ka leka go iphitlha jang, o a tle a feletse a bonywe ke mongwe. Maoto a nong ke phofa – Motsadi fa a palelwa o thusiwa ke bana ba gwe.

Go direla sengwe ka bonako go a senya Leselo nkgokgothe, seupi xiane kgomaretse Gantsi go nna le ditshupo tse di tshwarang motho fa a itatola selo sa gagwe Letlametlo ga le ke le lela fela, le a bo le utlwile a magolo Fa motho a bua sengwe o a be a utlwile mo go ba bagolo Lore lo ojwa lo sa le metsi ngwana o rutwa molao bonnyeng Mabogo dinku a thebana Batho ba dira tiro botoka fa ba e kopanetse Mafatlha a nku a itsiwe ke moegami Motho o tlhaloganya tiro e a e dirang ka metlha botoka Mafoko a kgotla a mantle otlhe Mafura a ngwana ke go rongwa Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo.

Le pelong ga le tshetse – Fa motho a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, gore e se dianr ya mo ja mo moweng.

Author: admin